Welur - Nowoczesny preparat do tapicerki — Welur - Nowoczesny preparat do tapicerki Środek do czyszczenia tapicerki materiałowej Środek do czyszczenia tapicerki materiałowej —

Specjalny preparat do czyszczenia kominków

25,83  z VAT

DAKIS Kominek
Rozpuszcza tłuszcz, okopcenia i sadze. Do kominków, szyb, wkładów kominkowych i cegieł. Do stosowania na zimne powierzchnie i przy gaszonym palenisku.

Sposób użycia:

  • Spryskać czyszczoną powierzchnię niewielką ilością płynu lub piany, ewentualnie nalać płyn na wilgotną szmatkę i rozprowadzić po powierzchni. Odczekać 1 minutę.
  • Przecierać szmatką czyszczoną powierzchnie do momentu usunięcia brudu.
  • Spłukać wodą lub przetrzeć wilgotną szmatką celem usunięcia resztek preparatu.
  • W razie potrzeby czynność powtórzyć.

H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. P102 Chronić przed dziećmi. P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P313 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P405 Przechowywać pod zamknięciem. Zawiera: wodorotlenek potasu.

Ważność: 2 lata od daty produkcji

Dodatkowe informacje

ilosc

1 sztuka, 2 sztuki, 3 sztuki, 4 sztuki, 5 sztuk, 6 sztuk, 7 sztuk, 8 sztuk, 9 sztuk, 10 sztuk, 11 sztuk, 12 sztuk


Podobne produkty