Silemal 160 — Silemal 160 Specjalistyczny preparat do usuwania tłuszczu i brudu Specjalistyczny preparat do usuwania tłuszczu i brudu —

Specjalistyczny preparat do usuwania kamienia i rdzy

32,00  z VAT

W przypadku chęci zakupu większej ilości – prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail w celu dokonania wyceny.
tel. 661 922 254 lub biuro@dakis.pl

Kamień i rdza – Specjalistyczny preparat do usuwania kamienia i rdzy

Specjalistyczny preparat do usuwania kamienia i rdzy z armatury łazienkowej, ceramiki łazienkowej, toalety, wanien i bidetów.
Przywraca czystość i połysk.
Preparat do usuwania kamienia i rdzy z baterii i urządzeń łazienkowych.
Przy regularnym stosowaniu zabezpiecza przed gromadzeniem się kamienia i rdzawych przebarwień.

Nie stosować do zlewów i umywalek granitowych!

Sposób użycia:

  • Nanieść preparat bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię lub nalać na wilgotna szmatkę, ewentualnie gąbkę.
  • Przecierać czyszczone elementy do momentu usunięcia kamienia lub rdzy.
  • Po chwili spłukać woda.

Uwaga!
H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę.
EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skory.
P102 Chronić przed dziećmi. P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież
P280 Stosować rękawice ochronne.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P313 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
Zawiera: Kwas fosforowy (v).

Ważność: 2 lata od daty produkcji
Pojemność: 750 ml

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg
Ilość

1 sztuka, 2 sztuki, 3 sztuki, 4 sztuki, 5 sztuk, 6 sztuk, 7 sztuk, 8 sztuk, 9 sztuk, 10 sztuk, 11 sztuk, 12 sztuk, 13 sztuk, 14 sztuk, 15 sztuk, 16 sztuk, 17 sztuk, 18 sztuk, 19 sztuk, 20 sztuk, 21 sztuk, 22 sztuki, 23 sztuki, 24 sztuki, 25 sztuk, 26 sztuk, 27 sztuk, 28 sztuk, 29 sztuk, 30 sztuk, 31 sztuk, 32 sztuki, 33 sztuki, 34 sztuki, 35 sztuk, 36 sztuk


Podobne produkty