Specjalistyczny preparat do powierzchni szklanych — Specjalistyczny preparat do powierzchni szklanych Profesjonalny preparat do mycia podłóg, paneli, posadzek i płytek Profesjonalny preparat do mycia podłóg, paneli, posadzek i płytek —

Specjalistyczny preparat do likwidacji odorów

19,99 

Wyczyść

W przypadku chęci zakupu większej ilości – prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail w celu dokonania wyceny.
tel. 661 922 254 lub biuro@dakis.pl

Preparat Anti-SMELL – Specjalistyczny preparat do likwidacji odorów w kanalizacji ściekowej, do kompostowników.
JEST NATURALNYM ROZWIĄZANIEM DLA NATURALNYCH PROBLEMÓW.

Preparat Anti-SMELL wiąże zawarty w ściekach siarkowodór tworząc
nierozpuszczalne siarczki i dodatkowo natlenia ścieki.
Ponadto jest odżywką dla bakterii tlenowych. Powoduje wydłużenie
warunków tlenowych w rurociągu i tym samym zapobiega gniciu ścieków.
Zapobiega to emisji odorów.
Produkt do biodegradowalnych kompostowników i odpadów.

Zastosowanie:
▪ sieci kanalizacji komunalnych
▪ ścieki przemysłowe
▪ stacje pomp
▪ kanalizacje grawitacyjne
▪ studzienki włazowe
▪ przydomowe kanalizacje
▪ jako nawóz do listny do traw i krzewów
(10 ml na 10 litrów)

Dozowanie preparatu Anti-SMELL zależy
od różnych czynników, jak na przykład:
▪ zawartość substancji organicznych i siarkowodoru w ściekach
▪ rozmiary instalacji kanalizacyjnych
▪ temperatura i natężenie przepływu ścieków.

Zalecenia dozowania:
▪ Dziennie 10-20ml – dodawać do studzienki przydomowej
lub bezpośrednio do sedesu.
▪ Tygodniowo 70-140ml – dodawać do studzienki przydomowej
lub bezpośrednio do sedesu.

Przechowywanie:
▪ w szczelnie zamkniętych opakowaniach
w chłodnym, suchym pomieszczeniu,
w temperaturze powyżej 0 C;
▪ nie składać razem z żywnością,
napojami i karma dla zwierząt

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P102 Chronić przed dziećmi.
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA:
Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P264a – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 – Nie jeść, nie pic, ani nie palić
podczas używania produktu.
P280 – Stosować rękawice ochronne
odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P330 Wypłukać usta.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Pojemność: 1000 ml

Dodatkowe informacje

sztuki

1 sztuka, 2 sztuki, 3 sztuki, 4 sztuki, 5 sztuk, 6 sztuk, 7 sztuk, 8 sztuk, 9 sztuk, 10 sztuk, 11 sztuk, 12 sztuk


Podobne produkty