Specjalistyczny preparat do usuwania tłuszczu i brudu — Specjalistyczny preparat do usuwania tłuszczu i brudu Specjalistyczny preparat do powierzchni szklanych Specjalistyczny preparat do powierzchni szklanych —

Łazienka-Specjalistyczny preparat do mycia i czyszczenia

24,60  z VAT

W przypadku chęci zakupu większej ilości – prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail w celu dokonania wyceny.
tel. 661 922 254 lub biuro@dakis.pl

Łazienka
Specjalistyczny preparat do mycia i czyszczenia:
• umywalek,
• wanien,
• brodzików,
• bidetów,
• kabin prysznicowych,
• armatury łazienkowej

Myje skutecznie, usuwa osady węglanowe i mydlane – pozostawia połysk.

Sposób użycia:
• Spryskać czyszczoną powierzchnię niewielką ilością preparatu, najlepiej w postaci piany lub nalać płyn na wilgotną szmatkę, ewentualnie gąbkę i rozprowadzić po powierzchni.
• Odczekać chwilę.
• Przecierać szmatką lub gąbką czyszczone elementy do momentu usunięcia brudu.
• Spłukać wodą, nie wycierać.
• W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Uwaga!
H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę.
EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
P102 Chronić przed dziećmi. P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P280 Stosować rękawice ochronne.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P313 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Ważność: 2 lata od daty produkcji
Pojemność: 750 ml

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg
kartony

1 sztuka, 2 sztuki, 3 sztuki, 4 sztuki, 5 sztuk, 6 sztuk, 7 sztuk, 8 sztuk, 9 sztuk, 10 sztuk, 11 sztuk, 12 sztuk, 13 sztuk, 14 sztuk, 15 sztuk, 16 sztuk, 17 sztuk, 18 sztuk, 19 sztuk, 20 sztuk, 21 sztuk, 22 sztuki, 23 sztuki, 24 sztuki, 25 sztuk, 26 sztuk, 27 sztuk, 28 sztuk, 29 sztuk, 30 sztuk, 31 sztuk, 32 sztuki, 33 sztuki, 34 sztuki, 35 sztuk, 36 sztuk


Podobne produkty