Acepol 7287 — Acepol 7287 Dakisil 125 S Dakisil 125 S —

Acepol 7197

215,25 

Wyczyść

Kanister 5 kg – 35 zł netto/ kg
Kanister 29 kg  – 23,50 zł netto/ kg

ACEPOL 7197
producent: DyStar
ORGANICZNY PREPARAT PRZECIWPIANOTWÓRCZY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Opis produktu
ACEPOL 7197 jest organicznym preparatem odpieniającym i zapobiegającym powstawaniu piany przeznaczonym do stosowania w różnych branżach przemysłu spożywczego. Jest preparatem przystosowanym do stosowania w zimnych i gorących środowiskach. ACEPOL 7197 po zmieszaniu z wodą tworzy nietrwałą emulsję. Preparat nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Substancją czynną są estry kwasów tłuszczowych polialkoholi
Typowe własności
Wygląd
Kolor
Zapach
Gęstość (DIN 51757, 20oC)
Lepkość (30oC)
Temperatura krzepnięcia
Temperatura zapłonu
Ciecz
Słomkowy do jasnożółtego
Łagodny
0,955 – 0,957 g/cm3
150 – 190 mm2/s
ca. – 10°C
ca. 220°C
ca. 15g/kg
Typowe zastosowania Przemysłowe wytwarzanie:

• drożdży,
• alkoholu etylowego,
• cukru,
• syropów,
• farmaceutyków,
• skrobia.

Dawki
ACEPOL 7197 może być dozowany w postaci dostarczonej bez rozcieńczania. Może być również zmieszany z wodą bezpośrednio przed użyciem. Rozcieńczony preparat tworzy wówczas nietrwałą emulsję, którą powinno się zużyć przed upływem 1 godziny od jej przygotowania. Dawki zależą od warunków procesu technologicznego i oczekiwanych efektów. Maksymalna dopuszczalna dawka preparatu ACEPOL 7197 wynosi 0,033 g/kg. Ustalenie optymalnej dawki powinno się rozpocząć od dozy 10 ppm. W zależności od oczekiwanych efektów dawkę należy zwiększać lub zmniejszać co 5 ppm. Preparat należy dozować bezpośrednio na powierzchnię odpienianego medium ręcznie lub automatycznie. Celem optymalizacji dozowania zaleca się zastosowanie pompki dozującej.
Przydatność do użytku
ACEPOL 7197 może być magazynowany przez okres 24 miesięcy w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. Pomieszczenie powinno być suche, a temperatura nie niższa niż 5 oC.
Odpowiedzialność
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, środków ochrony osobistej znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego.
Uwaga
Informacje tutaj zawarte oparte są na naszej najlepszej wiedzy osiągalnej w dniu druku tego dokumentu i dostarczają jedynie danych dotyczących naszego produktu. Dokument ten nie stanowi zatem gwarancji określonych parametrów czy zastosowań.

 

Dodatkowe informacje

Waga brak
Waga

26kg, 5kg


Podobne produkty